Xuka Su

Xuka Su

review atarium color lasting tint 05

Đây là e son yêu thích nhất của mình :D