#help Các nàng tư vấn hộ tớ bút dạ hoặc gel kẻ viền mắt ổn ổn với, dùng dạ của Mac cứ hay bị mất nét, dùng mắt nước thì tớ ko khéo nên toàn tèm nhem, thử mua vài loại rồi mà chưa thể nào ưng nổi.... Khổ quá 😭😭😭

Bài viết liên quan